Aktuality

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A

K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

 

 

Modernizace tenisového areálu“

(dále také jen „VZ“)

 

 

 

 

ZADAVATEL A KONTAKTNÍ OSOBA.. 2

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. 2

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. 3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. 3

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY.. 4

NÁVRH SMLOUVY.. 4

KVALIFIKACE.. 4

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY.. 5

STRUKTURA NABÍDKY.. 6

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY.. 6

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA.. 7

OTEVÍRÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK.. 7

OBECNÁ USTANOVENÍ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

ZADAVATEL A KONTAKTNÍ OSOBA

 

Zadavatel:                                          Tenisový klub Horní Měcholupy

Sídlo:                                                  Hornoměcholupská 564, 109 00 Praha 15 – Horní Měcholupy

IČ:                                                      22832530

Zastoupen:                                          Václavem Dudou, předsedou spolku

 

 

Kontaktní osoba:                             Václav Duda předseda spolku

                                                           Tel: + 420 602 323 325

                                                           e-mail: info@tenisduda.cz

 

Veškeré žádosti o vysvětlení a případné další dotazy je nezbytné směřovat na kontaktní osobu.

 

II.

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Název:                                                           MODERNIZACE TENISOVÉHO AREÁLU

 

Režim:                                               veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Předpokládaná hodnota VZ:          1.990.000,-Kč bez DPH

 

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 31 ZZVZ, nezadává veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení dle ustanovení ZZVZ. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem zvolená analogie.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

 

K zajištění splnění povinnosti účastníka není požadována jistota, zadávací lhůtu zadavatel nestanovil.

 

 

 

 

 

III.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

 1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních a montážních prací za účelem modernizace tenisového areálu v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, v rozsahu a objemu blíže specifikovaném výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2, a v souladu s pokyny zadavatele a investora.

 

 1. Konkrétně se jedná o přístavbu šaten a relaxační místnosti, vybudování přetlakové haly přes tenisové hřiště včetně přípojek a ukotvení a o vybudování osvětlení pro tenisové kurty.

 

 1. Předmětem plnění je rovněž zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení stavebních prací, zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nezbytných pro kolaudační řízení a k získání dalších potřebných povolení k řádnému provozu a užívání stavby.

 

 1. Kód CPV:            45000000-7 – stavební práce

 

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Předpokládaná doba plnění:           na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy

 

Místo plnění veřejné zakázky:         pozemek parc. č. 629/2, 629/3, 629/4, 629/6, 629/8, 629/15, budova č.p. 564, vše v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha.

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

 

Účastník předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky, a kterým je účastník povinen se řídit.

 

Termíny budou uvedeny vždy počtem dnů (od podpisu smlouvy, případně jiné události, např. zahájení stavebních prací, apod.), účastník je povinen dodržet uvedená nejzazší data plnění. V harmonogramu prací bude rozepsáno minimálně:

 

 • Termín zařízení staveniště,
 • Termín zahájení stavebních prací,
 • Termín dokončení hrubé stavby,
 • Termín dokončení přetlakové haly,
 • Termín dokončení přípojek,
 • Termín dokončení interiérů,
 • Termín dokončení a předání díla a vyklizení staveniště.

 

 

V.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

 

 1. Nabídková cena, zahrnuje maximální výdaje na činnost dodavatele při plnění veřejné zakázky, včetně souvisejících výdajů a nákladů, včetně výdajů na pořízení odpovídajícího vybavení, prostředků, pomůcek, mzdových a materiálových nákladů na zaměstnance, dopravu, apod. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady.

 

 1. Není – li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce.

 

 1. Nabídkovou cenu účastník stanoví vyplněním položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této dokumentace, přičemž cena za položku č. 5 – Přístavba šaten a relaxační místnosti včetně vybavení, vyplývá z ocenění jednotkových cen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace. Celkovou cenu uvede účastník do krycího listu a do návrhu smlouvy dle požadovaného členění.

 

 1. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude dodavatel fakturovat částku s upravenou DPH za služby poskytnuté ode dne účinnosti takové změny. Není–li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce.

 

 1. Jakékoliv jiné překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené v zadávací dokumentaci zadavatel nepřipouští.

 

VI.

NÁVRH SMLOUVY

 

 1. Veškeré obchodní, dodací, platební, záruční a sankční podmínky jsou blíže vymezeny v návrhu smlouvy, která je přílohou této zadávací dokumentace.
 2. Účastník doplní své údaje do přiloženého návrhu smlouvy, jiný zásah do smlouvy je důvodem k vyloučení.
 3. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
 4. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat.

 

VII.

KVALIFIKACE

 

 1. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace vymezené zadavatelem.

 

 1. Účastník prokáže svou základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, předložením čestného prohlášení.

 

 1. Účastník prokáže svou profesní způsobilost ve smyslu ustanovení § 77 ZZVZ, zadavatel požaduje, aby účastník předložil:

 

 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – živnostenské oprávnění k Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 3. Osvědčení o autorizaci zaměstnance či osoby, která se na plnění veřejné zakázky bude přímo podílet, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby.

 

 1. Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel doloží zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s plněním veřejné zakázky, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu plnění veřejné zakázky až do termínu předání a převzetí díla a která kryje škody způsobené činností dodavatele včetně škod způsobených jeho pracovníky, to vše do výše minimálně 5 milionů Kč, za jednotlivé plnění. Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem k neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem.

 

 1. Účastník prokáže svou technickou kvalifikaci předložením:

 

 1. Seznamu stavebních prací včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací, poskytnutých v uplynulých 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, kdy zadavatel požaduje, aby účastník realizoval a dokončil alespoň:

 

 1. tři (3) stavby, každá o celkové hodnotě vyšší než 3.000.000,-Kč bez DPH,

 

 1. Čestného prohlášení, že má k dispozici kvalifikované a odborné pracovníky, zejména kvalifikovaného stavby vedoucího, jeho kvalifikovaného zástupce, odborníka na BOZP, dostatečný počet zaměstnanců a veškeré technické vybavení k zajištění splnění veřejné zakázky v termínech sjednaných ve smlouvě o plnění veřejné zakázky.

 

 1. Účastník může v nabídce nahradit předložení požadovaných dokladů česným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel však upozorňuje, že si vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavření smlouvy od vybraného dodavatele.

 

 1. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců od zahájení zadávacího řízení.

 

 1. Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude vyloučen z tohoto výběrového řízení.

 

VIII.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

 

 1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, písemně a v listinné podobě. Účastník předloží 1 x originál nabídky v tištěné podobě a 1x nabídku na CD či flash disku.

 

 1. Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.

 

 1. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačními údaji odesílatele a poznámkou „NEOTEVÍRAT“.

 

 1. Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li účastník do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, účastník zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.

 

 1. Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovými bezpečnostními a jedinečnými prvky, které vyloučí možnost neoprávněného nahrazení listů.

 

 1. Účastník v nabídce uvede, kterou část zakázky má v úmyslu plnit prostřednictvím poddodavatelů.

 

IX.

STRUKTURA NABÍDKY

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka měla následující strukturu:

 

 1. Krycí list nabídky.
 2. Obsah.
 3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení:

 

 • splnění základní způsobilosti,
 • splnění profesní způsobilosti,
 • splnění technické kvalifikace.

 

 1. Podepsaný Návrh smlouvy.
 2. Časový harmonogram prací.
 3. Oceněný položkový rozpočet.
 4. Vyplněný výkaz výměr na přístavbu šaten.
 5. Prohlášení o poddodavatelích.

 

X.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

 

 1. Účastník je povinen doručit zadavateli svou nabídku nejpozději do čtvrtka 9.11.2017 do 13:00 hodin.

 

 1. Místem podání nabídek je sídlo Tenisového klubu Horní měcholupy, z.s., hornoměcholupská 564, 109 00  Praha 15.

 

 1. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

 

 1. Včasné doručení nabídky je rizikem účastníka, rozhodným okamžikem je datum a čas doručení nabídky na uvedené místo, k nabídkám podaným po skončení lhůty zadavatel nepřihlíží.

 

 1. Účastníci mohou podat nabídku, po celou dobu lhůty pro podání nabídek v pracovních dnech a hodinách 12.00 - 18.00 

 

 

 

XI.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 

1.    Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

 

2.    Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny.
 

Kritérium hodnocení

Limity pro nabídky

Jednotky

Váha hodnotícího kritéria pro hodnocení v %

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky

 

Předpokládaná hodnota prací je 1.990.000,-Kč bez DPH, účastník zpracuje svou nabídkovou cenu vyplněním jednotkových cen do výkazu výměr, nabídková cena tvoří jejich součet.

 

Nejlépe je hodnocena nejnižší nabídková cena.

 

100

 

XII.

OTEVÍRÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

 

 1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky.

 

 1. Otevírání nabídek proběhne dne 9.11.2017 od 13:10 hodin, v Tenisovém klubu Horní Měcholupy z.s., Hornoměcholupská 564, 109 00  Praha 15.

 

XIII.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění zadávací dokumentace a na změnu či doplnění zadávacích podmínek.

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, dále si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv bez udání důvodu.

 

 1. Námitky zadavatel nepřipouští.

 

 1. Zadavatel bude od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou požadovat jako podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokumentace dle ustanovení § 104, odst. 2, ZZVZ.

 

 1. Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany účastníka nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z tohoto řízení.

 

 1. Nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebo vyloučených účastníků nebudou vráceny.

 

 1. Účastníci jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníky poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, či na svých webových stránkách, včetně profilu zadavatele. Těmito informacemi jsou: název, IČ, nabídková cena, termín dodání podle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.

 

 1. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení
  o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

 

 1. Podáním nabídky účastník souhlasí se všemi požadavky a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a přijímá je.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisová hala

Tenisová hala je v provozu od října do dubna.

Objednávky přijímáme na tel. 606 916 916.

Tenisová hala


Tenisové kurty

Objednávky na tel. 606 916 916.

Tenisové kurty